Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő megnevezése:

Név: CPP Budapest Kft.

Székhely: 1145 Budapest Amerikai út 33.

Email cím: cppbudapest@cppbudapest.hu

A regisztráció és webáruházból történő vásárlás során a Felhasználók által megadott adatok:

 • felhasználónév
 • e-mail cím
 • jelszó
 • számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
 • szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
 • telefonszám

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok

A felhasználó által a regisztrációhoz, bejelentkezéshez és webáruházból történő vásárláshoz használt adatokat a rendszer naplózza és tárolja. Az említett adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók.

Hozzájárulás az adatkezeléshez

Az adatkezelésre a www.shop.cppbudapest.hu internetes oldalon (a továbbiakban: weboldal) található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló az Európai Parlament és A Tanács (EU) 2016/679 rendeletének 6. cikke 1.  pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Adatkezelés célja:

Adatkezelő weboldalán tárolt szakmai információs anyagokhoz való hozzáférés, megrendelések teljesítése és számla kiállítása. Ettől eltérő célokra adatfelhasználás nem történik. Az adatkezelő a felhasználók által megadott adatokat harmadik fél vagy hatóság részére kizárólag csak előzetes felhasználói hozzájárulás esetén adja ki (hacsak ettől eltérően a törvény kötelező erővel nem rendelkezik).

Az adatkezelési időtartama

Az elektronikusan tárolt személyes adatok a felhasználók kérésére kerülnek törlésre, de ezek nem érinthetik az egyes jogszabályokban (pl. számviteli törvény) meghatározott adatmegőrzési kötelezettséget.

Személyes adatok megismerése

Az adatokat elsősorban Adatkezelő illetve Adatkezelő munkatársai jogosultak megismerni. A megismert személyes adatok tekintetében titoktartási kötelezettség köti Adatkezelő munkatársait.

Szerződéses felek adatkezelése

A megrendelések teljesítéséhez Adatkezelő külső közreműködő feleket vehet igénybe. Adatkezelő az említett külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért felelősséget nem vállal.

Adatfeldolgozók megnevezése:

NÉV CÍM TEVÉKENYSÉG
Winkler János 2120 Dunakeszi, Béke utca 4. IT szolgáltatás
Help-Express Kft. 1064 Budapest Podmaniczky utca 75. IT szolgáltatás
Navision Support Online Kft. 1039 Budapest Királyok útja 293. IT szolgáltatás
Navision Support Online Kft. 1039 Budapest Királyok útja 293. adatbázis karbantartás és feldolgozás, riportok készítése
Tárhely.Eu Kft. 1097 Budapest Könyves Kálmán krt. 12-14 tárhely szolgáltatás
Magyar Posta Zrt. 1138 Budapest Dunavirág utca 6-8. futárszolgálat
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag- Logisztikai Kft. 2351 Alsónémedi Európa utca 2. futárszolgálat
Budoxy Kft. 1137 Budapest Pozsonyi út 25. könyvviteli, adóügyi szolg.

Érintett jogai

Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást és betekintést kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Felhasználó személyesen, telefonon vagy e-mailben jogosult kérni adatai törlését, mozgatását vagy tiltakozhat, illetve korlátozhatja adatainak kezelését.

Adatkezelő kötelezettségei

Adatkezelő Felhasználó kérésére köteles tájékoztatást adni a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból jogosultak megtekinteni adatait. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban köteles megadni a felhasználó (érintett) által kért tájékoztatást.

Az eljáró hatóság

A Felhasználó (érintett) az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Honlap: https://naih.hu/